Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Feminist Art Activisms and Artivisms

Feminist Art Activisms and Artivisms

O uměleckém aktivismu a současných diskusích o identitě, intersekcionalitě, mocenských strukturách a politice.
Kniha pokrývá širokou škálu feministického myšlení a tvorby a vztah k výtvarnému umění.

On art activism(s) and contemporary discussions on identity, intersectionality, power structures and politics.
The book covers a wide range of feminist thinking and works, and the relationship to the visual arts.

více informací ...
670,00 Kč Skladem 1 ks

s DPH

„Feminismus“ (v množném čísle) se dnes hojně používá k upozorňování na nerovnosti a ke kritice statu quo, který omezuje role/pozice/životy/potenciál žen. Umění může nabízet vizi budoucích světů, projevovat touhu po promítnutí změny, pohrávat si se stávajícími skutečnostmi a konvencemi. Feministický umělecký artivismus a aktivismus, dvě strany téže mince, vznikají tam, kde se umění přibližuje aktivismu, rozvíjí ho nebo transformuje do aktivismu a naopak, kde se aktivismus stává artivismem. V obou případech se umění objevuje v různých formách politické intervence, a to jak na individuální, sdílené nebo kolektivní úrovni, patrné v akcích, událostech, identifikacích a praktikách.

Tento svazek chce odhalit rozmanitost těchto praktik a skutečností. Představuje řadu kritických pohledů, perspektiv a postupů umělkyň, aktivistek, kurátorek, akademiček a spisovatelek a zkoumá a reflektuje obrovskou rozmanitost feministických intervencí v oblasti současného umění, sociálních procesů, veřejné sféry a politiky. Feministické umělecké aktivismy a artevismy se přitom dotýkají širších otázek kulturních rozdílů, historie, třídy, ekonomického postavení, ekologie, politiky, sexuální orientace a způsobů, jakými se tyto otázky prolínají.

Přispěvatelé: Linda Aloysius, Marissa Begonia, Sreyashi Tinni Bhattacharyya, Marisa Carnesky, Paula Chambers, Amy Charlesworth, Emma Curd, Katy Deepwell, Tal Dekel, Emma Dick, Lior Elefant, Christine Eyene, Abbe Leigh Fletcher, GraceGraceGrace, Alana Jelinek, Sonja van Kerkhoff, Alexandra Kokoli, Elke Krasny, Loraine Leeson, Laura Malacart, Rosy Martin, Alice Maude-Roxby, Kathleen Mullaniff, Louise O’Hare, Tanja Ostojić, Martina Pachmanová, Gill Park, Pune Parsafar, Roxane Permar, Anne Robinson, Stefanie Seibold, Pam Skelton, Mare Tralla, Christina Vasileiou, Camille Melissa Waring, Michelle Williams Gamaker, Virginia Yiqing Yang

 

‘Feminisms’ (as a plural) is widely used today to draw attention to inequalities and to critique the status quo in limiting women’s roles/ positions/ lives/ potential. Art can offer a vision of future worlds, manifesting a desire for projecting change, playing with existing realities and conventions. Feminist Art Artivism and Activism, two sides of the same coin, arise where art approaches, develops or transforms into activism and vice versa, where activisms become artivisms. In both, art emerges in differing forms of political intervention, at both an individual, shared or collective level, apparent in actions, events, identifications and practices.
This volume wants to reveal the diversity of these practices and realities. Representing a range of critical insights, perspectives and practices from artists, activists, curators, academics and writers, it explores and reflects on the enormous variety of feminist interventions in the field of contemporary art, social processes, the public sphere and politics. In doing so, Feminist Art Activisms and Artivisms touches upon broader questions of cultural difference, history, class, economic position, ecology, politics, sexual orientation, and the ways in which these intersect.

Contributors: Linda Aloysius, Marissa Begonia, Sreyashi Tinni Bhattacharyya, Marisa Carnesky, Paula Chambers, Amy Charlesworth, Emma Curd, Katy Deepwell, Tal Dekel, Emma Dick, Lior Elefant, Christine Eyene, Abbe Leigh Fletcher, GraceGraceGrace, Alana Jelinek, Sonja van Kerkhoff, Alexandra Kokoli, Elke Krasny, Loraine Leeson, Laura Malacart, Rosy Martin, Alice Maude-Roxby, Kathleen Mullaniff, Louise O’Hare, Tanja Ostojić, Martina Pachmanová, Gill Park, Pune Parsafar, Roxane Permar, Anne Robinson, Stefanie Seibold, Pam Skelton, Mare Tralla, Christina Vasileiou, Camille Melissa Waring, Michelle Williams Gamaker, Virginia Yiqing Yang

Autor
Editor: Katy Deepwell
Nakladatel
Valiz
Rok vydání
2020
ISBN
978-94-92095-72-5
Jazyk
english
Počet stran
448
Vazba
paperback
Rozměr
24 x 16,8 cm

Mohlo by vás zajímat

Queer Exhibition Histories

Bas Hendrikx

690,00 Kč

690,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku