Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Rafani

Rafani

Kniha představuje průřez dvaceti lety jedinečné tvorby umělecké skupiny Rafani. Přináší bohatou obrazovou i textovou dokumentaci akcí a instalací skupiny doplněnou o texty kurátorů a teoretiků umění – Kateřiny Štroblové, Noemi Purkrábkové, Karla Veselého, Tomáše Dvořáka a Krzysztofa Siatky a dalších, společně s autorskými texty skupiny Rafani. 

The book presents a cross-section of twenty years of the unique work of the Rafani artistic group. It presents rich visual and textual documentation of the group's events and installations, supplemented by texts by curators and art theorists - Kateřina Štroblová, Noemi Purkrábková, Karel Veselý, Tomáš Dvořák and Krzysztof Siatka, among others, together with original texts by the Rafani group.

více informací ...
1 500,00 Kč Skladem 1 ks

s DPH

Skupina vznikla v roce 2000 na jasně stanovených demokratických základech. Tvorba Rafanů se vyznačuje kolektivním přístupem a angažovaností ve smyslu zájmu o věci obecné. Rafani se dlouhodobě zabývají uměním ve veřejném prostoru a strukturální podobou výstav. Jejich uměleckou formou je zejména akce a performance, v posledních letech se zaměřují rovněž na videoprojekty. Základními metodami jejich práce jsou mediální strategie, používání konvenčních prostředků ke sdělování pozměněných obsahů a odpovědné přijímání rolí. 

Bazálním tématem je pro skupinu Rafani společnost, na niž se pokouší působit pomocí uměleckých strategií. Jejich tvorba je zaměřena zejména na ty společenské jevy a situace, k nimž zaujímáme ambivalentní či nejednoznačné postoje. Nabízí širší, méně obvyklou perspektivu jejich nazírání, umění vnímá jako paralelní realitu, umožňující různé výklady skutečnosti. Zviditelňuje třecí plochy mezi hodnotami rovnosti a svobody. 

Politicko-společenská angažovanost je v jejich případě ukotvena ve snaze reflektovat postoje většinové společnosti. Ta jim poskytuje témata i formy, s jejichž pomocí je uchopují, nebo se sama stává materiálem, který zpracovávají.

 Rafani se zaměřují na společenské stereotypy, hodnoty rovnosti a svobody, kolektivní historickou paměť.  Na základě dílčích témat reflektují obecné problémy a skutečnosti. Přestože vycházejí z lokálního kontextu, jejich umělecký jazyk je srozumitelný a univerzálně použitelný.

The group was founded in 2000 on a clearly established democratic basis. Rafani's work is characterised by a collective approach and commitment to the common cause. Rafani has long been concerned with art in public space and the structural form of exhibitions. Their art form is mainly action and performance, in recent years they have also focused on video projects. The basic methods of their work are media strategies, the use of conventional means to communicate altered contents and the responsible acceptance of roles.

The basal theme for the Rafani group is society, which they try to influence through artistic strategies. Their work is particularly focused on those social phenomena and situations about which we have ambivalent or ambiguous attitudes. They offer a broader, less usual perspective on them, perceiving art as a parallel reality, allowing for different interpretations of reality. It makes visible the frictional surfaces between the values of equality and freedom.

In their case, political and social engagement is anchored in an attempt to reflect the attitudes of the majority society. The latter provides them with themes and forms with which to grasp them, or becomes the material they process.

Rafani focus on social stereotypes, values of equality and freedom, collective historical memory.  On the basis of sub-themes, they reflect on general problems and realities. Although they are based on a local context, their artistic language is comprehensible and universally applicable.

Autor
Lucie Černá, Jozef Ondrik, Kateřina Štroblová, Rafani
Nakladatel
Untitled, Namu, Vutium
Rok vydání
2023
ISBN
9788090756823
Jazyk
český
Počet stran
468
Vazba
pevná
Rozměr
22 x 29 cm