Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Caps Lock

Caps Lock

 - ekonomické začátky/koncepty vysvětlené přístupným způsobem pro designéry, bez žargonu.
 - s příklady z praxe šesti designérských kolektivů, které se snaží rozbít vztahy mezi kapitalismem a designem.
 - zdroj inspirace pro všechny, kdo se pohybují v oblasti designu: studenty, designéry, pedagogy.
 - vybráno studentskou porotou jako jedna z nejlepších knih designu 2021; vítěz Dutch Design Award 2022

Economic beginnings/concepts explained in an accessible way for designers, without jargon
With examples from the practice of six design collectives that try to dismantle the relations between capitalism and design
A source of inspiration for everyone in the design field: students, designers, educators (just like Ruben Paters previous book, The Politics of Design (2016))
Selected as by the Student Jury as one of the Best Book Designs 2021!
Winner of Dutch Design Award 2022

více informací ...
570,00 Kč Skladem 3 ks

s DPH

Kapitalismus by nemohl existovat bez mincí, bankovek, dokumentů, grafiky, rozhraní, značek a reklam; artefaktů, které (částečně) vytvořili grafici. Dokonce i antikonzumní strategie, jako je sociální design a spekulativní design, jsou kapitalistickou společností přivlastňovány, aby sloužily ekonomickému růstu. Zdá se, že design je uzamčen v systému vykořisťování a zisku, v cyklu, který podporuje nerovnost a vyčerpávání přírodních zdrojů. CAPS LOCK používá jasný jazyk a působivé vizuální příklady, aby ukázal, jak jsou grafický design a kapitalismus neoddělitelně propojeny. Kniha obsahuje mnoho případových studií designových objektů souvisejících s kapitalistickými společnostmi a kulturami a také zkoumá, jak vzdělávání a profesní praxe (grafických) designérů podporuje tržní ekonomiku a jak je designérská praxe v zajetí právě tohoto systému. Obsah knihy CAPS LOCK je strukturován do kapitol s názvy profesí, které mohou designéři zastávat (např. pedagog; inženýr, hacker, futurista, aktivista atd.). Tyto názvy reagují na význam nejen toho, jak designéři tvoří, ale také jak plní každodenní ekonomické a sociální role. Každá kapitola je rozdělena do ucelených článků, v nichž jsou zprostředkovány rozmanité příklady předmětů a designérských postupů. V knize jsou také uvedeny příklady radikálních designérských kolektivů, které usilují o alternativy mezi designem, komunitou a vzájemností.

Capitalism could not exist without the coins, notes, documents, graphics, interfaces, branding and advertisements; artefacts that have been (partly) created by graphic designers. Even anti-consumerist strategies such as social design and speculative design are being appropriated within capitalist societies to serve economic growth. It seems that design is locked in a system of exploitation and profit, a cycle that fosters inequality and the depletion of natural resources.  CAPS LOCK uses clear language and striking visual examples to show how graphic design and capitalism are inextricably linked. The book contains many case studies of designed objects related to capitalist societies and cultures, and also examines how the education and professional practice of (graphic) designers supports the market economy and how design practice is caught within that very system. The content of CAPS LOCK is structured in chapters with titles of professions that designers can occupy (such as Educator; Engineer, Hacker, Futurist, Activist, etc.). These titles respond to the importance of not just how designers make work, but also how they perform daily economic and social roles. Each chapter is divided into coherent articles in which diverse examples of objects and design practices are relayed. The book also features examples of radical design collectives, that work towards alternatives between design, community and reciprocity.

Autor
Ruben Pater
Nakladatel
Valiz
Rok vydání
2021
ISBN
978-94-92095-81-7
Jazyk
english
Počet stran
552
Vazba
paperback
Rozměr
18,4 x 11,7 cm